دیگر هیچ نمی فهمم :

هر چه در پیرامونم است آزاد است ،برای دفاع از خود هیچ نیازی به حمله بردن ندارم. از هیچ چیز انتقاد نمی کنم ،هیچ اندیشه دیگری را به محاکمه نمی کشم،اندیشه خاص خود،عقل خود وخانه خود را دارد ودر آن مستقر می شود.پایه های بنای خود را نهاده است......

روی چه چیز؟

مزاحمش هستم از من دوری می کند......

دنبالش نروید! زندگی مثل یک محوطه چرخ سواری است کرد میگردند.برایتان کافی است که منتظر بمانید،هر چه بیشتر از شما دور بشود بیشتر به شما نزدیک شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید